Produkt byl přidán do košíku!

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho na portáli
www.proseccoexpress.sk


Článok 1 – Všeobecné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom webového portálu www.proseccoexpress.sk (ďalej len „portál“) je spoločnosť FS&Co s.r.o., so sídlom Pöschlova 62, 080 01 Prešov, e-mail: info@proseccoexpress.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).
 2. Predávajúcim tovarov a služieb na portáli je spoločnosť FS&Co s.r.o., IČO: 462 691 69, email: info@proseccoexpress.sk (ďalej len „predávajúci“).
 3. Objednávateľom tovaru alebo služby podľa Článku 2 (ďalej len „tovar“) je fyzická osoba – spotrebiteľ spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a staršia ako 18 rokov (ďalej len „objednávateľ“).
 4. Zakliknutím políčka pri objednávke tovaru objednávateľ potvrdzuje, že si Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí a bude sa nimi riadiť.
 5. Objednávanie tovarov prebieha v slovenskom jazyku.

Článok 2 – Ustanovenia pre tovary

 1. Vyplnením a odoslaním elektronického formulára, ktorý obsahuje informácie o objednávateľovi a o objednaných tovaroch, dochádza zo strany objednávateľa k záväznému prejavu vôle uzavrieť zmluvný vzťah s objednávateľom podľa týchto VOP. Potvrdením takejto záväznej objednávky objednávateľa predávajúcim, vzniká medzi objednávateľom a predávajúcim zmluvný vzťah (ďalej len „objednávka“).
 2. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky objednávateľa bezodkladne, a to na e-mailovú adresu objednávateľa uvedenú v objednávke. Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku objednávateľa neprijať v prípade, ak je objednaný tovar vypredaný alebo tovar nie je k dispozícii za podmienok,
  ktorých splnenie očakáva alebo požaduje objednávateľ. O tejto skutočnosti predávajúci bezodkladne informuje objednávateľa; v tom prípade medzi objednávateľom a predávajúcim zmluvný vzťah nevzniká. Ak objednávateľ uhradil cenu tovarov ešte pred potvrdením prijatia
  objednávky predávajúcim a predávajúci odmietne objednávku objednávateľa, predávajúci bezodkladne vráti objednávateľovi zaplatenú cenu tovarov rovnakým spôsobom, akým objednávateľ cenu tovarov zaplatil, ak sa predávajúci a objednávateľ nedohodnú inak.
 3. Ceny tovarov uvedené na portáli sú uvedené vrátane DPH a sú konečné. Konečná cena, ktorú objednávateľ zaplatí, vrátane ceny zvoleného spôsobu dopravy resp. poštovného, je objednávateľovi k dispozícii pred potvrdením objednávky, ako aj v zaslanom potvrdení objednávky.
 4. Cenu tovarov môže objednávateľ uhradiť jedným z nasledovných spôsobov: a) prostredníctvom online platobnej brány TrustPay (platobné karty VISA, MasterCard, Maestro) alebo okamžitý bankový prevod prostredníctvom rozhrania internetbankingu. Po výbere platby prostredníctvom platobnej brány bude objednávateľ po odoslaní objednávky presmerovaný na internetový portál – platobnú bránu TrustPay, kde má možnosť výberu z vyššie uvedených ponúkaných spôsobov úhrady ceny tovarov. Po potvrdení spôsobu platby bude
  objednávateľ portálom presmerovaný na zabezpečenú stránku platobnej brány, kde objednávateľ zadá údaje požadovaní platobnou bránou, ktoré sú potrebné na zrealizovanie platby. Po zadaní
  potrebných údajov a ich odoslaní (zrealizovaní platby), portál TrustPay automaticky presmeruje objednávateľa späť na portál. Po prijatí objednávky a prijatí ceny objednaných tovarov vystaví predávajúci pre objednávateľa daňový doklad (faktúru) a zašle ho objednávateľovi emailom;
  b) na základe zálohovej faktúry vystavenej predávajúcim prevodným príkazom na účet predávajúceho. Ak si objednávateľ v objednávke ako spôsob úhrady ceny tovarov vyberie úhradu prevodným príkazom, predávajúci po prijatí objednávky vystaví objednávateľovi zálohovú faktúru (predfaktúru) na úhradu ceny za objednaný tovar. Zálohová faktúra za objednaný tovar bude objednávateľovi doručená na jeho e-mailovú adresu uvedenú v objednávke; zálohová faktúra je splatná v lehote 7 dní od jej doručenia. Po pripísaní ceny za objednaný tovar na účet predávajúceho, vystaví predávajúci objednávateľovi daňový doklad (faktúru) a zašle ho objednávateľovi spolu s objednaným tovarom, prípadne na základe požiadavky objednávateľa aj e-mailom. Cena za
  objednaný tovar je splatná najneskôr v termíne splatnosti, ktorý je uvedený na zálohovej faktúre.
 5. Objednaný tovar odovzdá predávajúci poskytovateľovi prepravných/dodacích služieb do 2 pracovných dní od zaplatenia objednávky. Objednávateľ je povinný odmietnuť prevzatie zásielky,
  ak táto javí známky poškodenia; poškodenie tovaru v dôsledku prepravy je objednávateľ povinný ihneď reklamovať u dodávateľa prepravných služieb.
 6. Predávajúci archivuje objednávku objednávateľa po dobu 5 rokov a objednávateľovi ju sprístupní na základe písomnej žiadosti doručenej na adresu predávajúceho.
 7. Opis tovaru vrátane hlavných vlastností tovaru je uvedený na webovom portáli pri konkrétnom tovare.
 8. Objednaný a zaplatený tovar doručí prevádzkovateľ objednávateľovi jedným z nasledovných spôsobov (podľa výberu objednávateľa):
  a) na adresu osobného odberu špecifikovaného prostredníctvom poštovej adresy na webovom portáli – osobný odber je bezplatný, alebo
  b) prostredníctvom prepravcu/poštového podniku špecifikovaného na webovom portáli a spoplatnený podľa aktuálneho cenníka vydaného týmto prepravcom.
 9. Prevádzkovateľ odošle objednaný tovar na adresu objednávateľa uvedenú v objednávke.
 10. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté na tovare pri preprave.
 11. Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru do 14 dní od prevzatia tovaru a to aj bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy ostáva zachovaná, ak oznámenie o odstúpení bolo odoslané predávajúcemu v posledný deň lehoty. Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom je povinný
  najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť. Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom môže na odstúpenie od zmluvy o kúpe tovaru využiť aj vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy o kúpe tovaru, ktorý je uvedený v závere týchto VOP. Náklady na vrátenie
  tovaru znáša objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom; objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom tiež zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
  Predávajúci vráti objednávateľovi, ktorý je spotrebiteľom zaplatenú cenu tovaru rovnakým spôsobom ako bola uhradená, ak sa predávajúci a objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom nedohodnú inak, a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy; to neplatí, ak objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom nevrátil tovar predávajúcemu alebo odoslanie tovaru predávajúcemu inak nepreukázal. Predávajúci nie je povinný vrátiť objednávateľovi, ktorý je spotrebiteľom náklady na
  iný spôsob doručenia tovaru, ktoré presahujú náklady na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 12. Predávajúci má právo od zmluvy o kúpe tovaru odstúpiť. Podmienky pre odstúpenie od zmluvy o kúpe tovaru zo strany predávajúceho sú tieto:
  a) ak v termíne splatnosti, ktorý je uvedený v zálohovej faktúre nebude zálohová faktúra uhradená, alebo
  b) ak bol objednaný tovar vypredaný alebo v prípade objektívnej nemožnosti dodania tovaru. Zaplatená cena za objednané služby bude objednávateľovi bez zbytočného odkladu v plnej výške
  vrátená.


Článok 3 – Darčekové poukážky

 1. Predávajúci môže poskytnúť objednávateľovi možnosť zakúpiť darčekovú poukážku na konkrétne typy tovarov; cena darčekovej poukážky zodpovedá cene príslušných tovarov. Dodanie darčekovej
  poukážky sa uskutoční doručením e-mailu s unikátnym kódom darčekovej poukážky na e-mailovú adresu objednávateľa. Darčeková poukážka je prevoditeľná. Odovzdaním darčekovej poukážky
  tretej osobe prechádzajú na túto osobu všetky práva objednávateľa upravené v týchto VOP. Platnosť darčekových poukážok nie je obmedzená.
 2. Na základe darčekovej poukážky je obdarovaný/objednávateľ oprávnený zaplatiť za zakúpený tovar, a to zadaním unikátneho kódu darčekovej poukážky do príslušného políčka.


Článok 4 – Zodpovednosť za vady

 1. Pre práva z vád objednávateľa, ktorý je spotrebiteľom platí ustanovenie § 622 Občianskeho zákonníka „Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má objednávateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Objednávateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to objednávateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.“ v spojení s ustanovením § 623
  Občianskeho zákonníka „Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má objednávateľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú objednávateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má objednávateľ právo na primeranú zľavu z
  ceny veci.“
 2. Ak má objednávateľ pochybnosti o kvalite dodaného tovaru, ktorý si objednal, má právo podať písomnú reklamáciu. Písomnú reklamáciu je objednávateľ povinný doručiť na adresu sídla
  predávajúceho zapísanú v Obchodnom registri alebo zaslať emailom na adresu info@proseccoexpress.sk. Predávajúci výslovne upozorňuje objednávateľa, že reklamácie, podané po vykonaní konzumácie tovaru, resp. nenaplnenie osobných očakávaní objednávateľa, budú ako neoprávnené zamietnuté. Predávajúci je povinný písomne poskytnúť objednávateľovi informáciu o spôsobe riešenia jeho reklamácie v lehote 30 (tridsať) dní od jej doručenia predávajúcemu.
 3. Predávajúci poskytuje na každý predávaný tovar objednávateľovi zákonnú záručnú dobu v maximálnom trvaní doby minimálnej trvanlivosti. Predávajúci výslovne upozorňuje objednávateľa,
  že reklamácie, ktorých dôvodom bude výlučne nespokojnosť objednávateľa s obsahovou stránkou tovaru, resp. nenaplnenie osobných očakávaní objednávateľa, budú ako neoprávnené zamietnuté;
  rovnako budú zamietnuté reklamácie tovaru, ktorý bol mechanicky poškodený alebo zničený neodbornou manipuláciou objednávateľa. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii objednávateľa ihneď, v odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dní od jej písomného doručenia reklamácie.
 4. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na adresu sídla predávajúceho. K reklamácii je potrebné doložiť doklad o zaplatení kúpnej ceny. Predávajúci bude informovať objednávateľa o výsledku
  reklamácie bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, resp. e-mailom a súčasne mu doručí kópiu reklamačného protokolu.
 5. Ak objednávateľ reklamáciu tovaru uplatnil počas doby minimálnej trvanlivosti, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok
  odborného posúdenia nemožno od objednávateľa, ktorý je spotrebiteľom vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je
  povinný poskytnúť objednávateľovi, ktorý je spotrebiteľom kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak
  objednávateľ reklamáciu tovaru uplatnil po skončení minimálnej doby trvanlivosti a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom, odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný objednávateľovi, ktorý je spotrebiteľom uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Článok 5 – Záverečné ustanovenia

 1. Komunikácia medzi objednávateľom a predávajúcim sa prioritne vykonáva formou e-mailovej a telefonickej komunikácie. E-mailová správa sa považuje za doručenú, ak príslušná správa bola
  adresátovi doručená na jeho e-mailovú adresu; túto skutočnosť je odosielateľ povinný preukázať.
 2. Ak predávajúci nevyhovie žiadosti objednávateľa, ktorý je spotrebiteľom o nápravu spôsobu vybavenia reklamácie alebo dodržiavanie jeho práv alebo ak predávajúci na takú žiadosť v lehote
  30 dní neodpovie, objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom má možnosť podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len ,,návrh“) podľa zák. č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení
  spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení. Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený podať návrh príslušnému subjektu alternatívneho riešenia
  sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam dostupný na
  http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-rieseniespotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov
  alebo prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorú nájde na www.ec.europa.eu/consumers/odr/. Oprávnená osoba môže od spotrebiteľa požadovať úhradu nákladov, ktorá nesmie prevýšiť 5,- EUR; oprávnená osoba môže stanoviť, že návrh možno odmietnuť, ak hodnota sporu nepresahuje sumu 20,- EUR Bližšie informácie týkajúce sa alternatívneho riešenia sporov sú uvedené v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení
  spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení.
 3. Orgánom dohľadu, ktorému podlieha činnosť prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, Bratislava.
 4. Vzťah medzi objednávateľom, ktorý je spotrebiteľom a prevádzkovateľom sa riadi:
  a) zákonom 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v účinnom znení;
  b) zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v účinnom znení;
  c) zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení.
 5. V prípade, ak sa niektoré z ustanovení týchto VOP stane neplatným alebo nevykonateľným a je oddeliteľné od ostatných ustanovení, nemá takáto neplatnosť alebo nevykonateľnosť niektorého z
  ustanovení vplyv na platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení VOP.
 6. Predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť tieto VOP, ak osobitný zákon neurčuje inak. Túto zmenu zverejní prevádzkovateľ na svojom webovom sídle, spolu s uvedením kedy príslušná zmena nadobúda účinnosť. Prevádzkovateľ zverejní zmenu aspoň 7 (sedem) dní pred nadobudnutím jej účinnosti. VOP v aktuálnom znení sa vzťahujú aj na zmluvné vzťahy predávajúceho a objednávateľov, ktoré vznikli pred ich účinnosťou.
 7. Pre všetky právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej podľa týchto VOP je rozhodný právny poriadok Slovenskej republiky; v prípade sporov je daná právomoc slovenských súdov.
 8. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.09.2022.

FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Komu:
FS&Co s.r.o. so sídlom Pöschlova 62, 080 01 Prešov, IČO: 462 691 69, email: info@proseccoexpress.sk
týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:
Číslo objednávky
Dátum objednania:
Dátum prijatia objednávky:
Dátum prevzatia objednávky:
Cena objednávky:
Meno a priezvisko spotrebiteľa (objednávateľa):
Adresa spotrebiteľa (objednávateľa):
Podpis spotrebiteľa (objednávateľa):
Dátum: